close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Szanowni Państwo,

   

  Proszę nie przyjmować pomocy ani porad od osób powołujących się na „znajomości” albo „powiązania” z Ambasadą. Jeśli ktoś zaoferuje Państwu nielegalne usługi w postaci „przyspieszenia sprawy wizowej”, „przygotowania wniosku wizowego”, „przygotowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy”, „załatwienia dokumentów niezbędnych do pomocy w sprawie wizowej” itp., prosimy o niezwłoczne poinformowanie Ambasady o takiej nieuczciwej osobie.

   

  Jednocześnie informujemy, że jedyna opłata pobierana przez urząd konsularny w sprawach wizowych to opłata konsularna za złożenie i rozpatrzenie wniosku wizowego / opłata za ponowne rozpatrzenie sprawy w walucie lokalnej – więcej informacji o opłatach konsularnych.

   

  WIZY DO POLSKI

  Pełna informacja na temat procedur wizowych dla obywateli Angoli ubiegających się o wizę do Polski znajduje się na portugalskojęzycznej wersji strony internetowej ambasady, a dla obywateli państw dodatkowej akredytacji w zakładce francuskojęzycznej poświęconej sprawom wizowym

   

  WIZY DO ANGOLI

  Obywatele RP wjeżdżający do Angoli są zobowiązani, bez względu na rodzaj paszportu, do posiadania wizy pobytowej lub wizy na przejazd tranzytem. Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy. Wizę pobytową ważną do 30 dni oraz wizę tranzytową można otrzymać w Ambasadzie Angoli w Warszawie (http://embangola.pl/) lub w innych placówkach dyplomatycznych i konsularnych tego kraju. Z reguły wymagane jest udokumentowanie celu pobytu (zaproszenie, dowód opłacenia kosztów pobytu, wykupiony bilet na podróż). Po przyjeździe do Angoli wizę można dwukrotnie przedłużyć o kolejne 30-dniowe okresy, do 90 dni pobytu łącznie. Pobyt bez ważnej wizy jest karany wysoką grzywną, a w  przypadku kontroli, nakazem natychmiastowego opuszczenia kraju.

   

  WIZY DO POZOSTAŁYCH PAŃSTW AKREDYTACJI

  Informacje na temat procedur wizowych dla obywateli RP podróżujących do  pozostałych państw akredytacji, tj.: Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Konga, Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Republiki Gabońskiej i Republiki Środkowoafrykańskiej znajdują się w poradniku  „Polak za granicą” dostępnym na stronie MSZ (https://polakzagranica.msz.gov.pl/).

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

  3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

  4. Odmowa wydania wizy

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  - wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub

  - pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

  5. Podstawy prawne:

  - ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].

  - ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).

  - ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   

  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: